Basic Table

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

Striped Table

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

Hover rows Table

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

Condensed Table

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

Contextual Table

# Column heading Column heading Column heading
1 Column content Column content Column content
2 Column content Column content Column content
3 Column content Column content Column content
4 Column content Column content Column content
5 Column content Column content Column content
6 Column content Column content Column content
7 Column content Column content Column content
8 Column content Column content Column content
9 Column content Column content Column content

Responsive Table

# Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
# Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)